Školiaci materiál

Úspešné zavedenie Lockout/Tagout procedúry vyžaduje 3 základné kroky.

 

1. Vytvorenie písomného plánu

Týka sa predovšetkým bezpecnostného auditu, identifikácie a popisu procedúry pre kontrolu zdrojov energií pri jednotlôivých technologických celkoch a zariadeniach. Mal by obsahovat rozpocet a casovo ohranicený rámec celého procesu až po konecné testovanie a zavedenie do praxe. V prípravnej fáze odborníci Brady pomôžu identifikovat zdroje energií, navrhnú príslušné zamykacie prvky a predostrú návrh procedúr.

 

2. Školenie pracovníkov

Školením musia prejst primárne zodpovední pracovníci a následne všetci zamestnanci, ktorí môžu pocas vykonávania práce príst do kontaktu so zdrojmi energií.

Brady má vytvorený materiál pre organizovanie a prevedenie školiaceho cyklu pre pracovníkov, ktorého výsledkom je krátky test znalostí procedúry a podpisový protokol o úcasti na školení. Rovnako sme pripravení tieto školenia podporit vlastným know-how a prípadnou osobnou prítomnostou.

 

3. Implementácia procedúry

Zaistenie všetkých potrebných prvkov Brady Lockout/Tagout, akými sú uzávery, zámky, identifikacné visacky, petlice a dalšie príslušenstvo, ktoré bolo navrhnuté pri bezpecnostnom audite – ich uloženie na urcené miesto a pravidelnú kontrolu ich používania servisnými pracovníkmi. Neustále monitorovanie procesu a odhalovanie potenciálnych rizík je kontinuálnym procesom vedúcim k skvalitneniu pracovného prostredia s vysokým stupnom prevencie pred úrazmi.