Čo je to LOTO

V Európskej únii sa každý rok zrania alebo usmrtia tisícky pracovníkov pri opravách alebo údržbách priemyselného vybavenia alebo strojov. Veľké množstvo týchto úrazov je spôsobené nekontrolovaným prísunom energie, a to aj napriek tomu, že v Európe existujú opatrenia žiadajúce vypnutie a zamknutie všetkých energetických zdrojov pri opravách priemyselných strojov.

Čo to je?

Procedúra Lockout Tagout je založená na dvoch základných krokoch:

 

 • Lockout – Uzamknúť

Procedúra Lockout spočíva v umiestnení špecialného uzáveru a visiaceho zámku na miesto, ktoré je kritické pre uvoľnenie zdroja energie, a to takým spôsobom aby jasne:

 • Informovalo ostatných uživateľov, že na zariadení prebieha oprava/odstávka a zariadenie je z tohto dôvodu odpojené/vypnuté
 • Zamedzilo nežiadúcej manipulácii so zdrojom energie, ktorá by mohla viesť k zraneniu, usmrteniu alebo škode na majetku

 

 • TagOut – Označiť

Neoddeliteľnou súčasťou procedúry je označenie uzáveru visačkou. Visačka informuje ostatných užívateľov, že na zariadení prebieha oprava/odstávka a zariadenie je z tohto dôvodu odpojené/vypnuté. Na visačku je možné napísať informácie týkajúce sa odpojenia (zodpovedný pracovník, dátum dokončenia). Na zadnú stranu visačky je možné umiestniť text s popisom krokov, ktoré musí obsluha vykonať pred odpojením zariadenia. Podpis na visačke potvrdzuje, že dané kroky boli prevedené.

Rôzne typy rizík

Systém Lockout Tagout pomáha eliminovať riziká v najrozličnejších typoch podnikov.

Hlavné skupiny rizík, kde je možné systém použiť sú:

 • Mechanické riziko
  Pohyb zariadenia, činnosť strojov napr. lis, sústruh, drvička atď.
 • Chemické riziko
  Výskyt chemikálií/kvapaliny/plynu v potrubí napr. plyn, para, kyselina
 • Elektrické riziko
  Riziko spôsobené elektrickým prúdom

Na stiahnutie

Základné informácie o Lockout Tagout

Norma EU 89/655 o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia pri používaní pracovného zariadenia zamestnancom pri práci stanovuje: Pokiaľ používanie pracovného zariadenia môže predstavovať zvláštne riziko pre bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov, musí zamestnávateľ prijať nevyhnutné opatrenia na zaistenie toho, aby:

 • bolo používanie pracovného zariadenia obmedzené na osoby poverené jeho používaním
 • V prípade opráv, údržby alebo obsluhy, musia byť tieto práce vykonávané len špeciálne určeným zamestnancom

Údržbárske práce môžu byť vykonávané len vtedy, keď je pracovné zariadenie zastavené.  Ak to nie je možné, musia byť prijaté vhodné ochranné opatrenia pre výkon týchto prác alebo vykonávať túto prácu mimo nebezpečného priestoru.